Onze school wil jongeren leren leren...

Wij streven ernaar je via permanente begeleiding plezier te laten vinden in het zoeken naar en verwerven van kennis. Wij helpen je een studiemethode te vinden die je op het lijf geschreven is. Elke leraar leert je studeren en motiveert je tot inzet en ijver. Taken en toetsen zijn een startpunt voor uitleg, verdieping en bijwerking. Zij brengen je vooral zelfkennis bij. Vormen van flexibel leren helpen je om volgens je eigen mogelijkheden te werken. In de lagere school kreeg je waarschijnlijk al contract- of hoekenwerk. In de middenschool mag je meer zelf doen, zelf ontdekken en zelf besluiten trekken. Je leert onder onze begeleiding zelfstandig werken en zelfstandig leren. Je wordt verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

Wie meer aankan, wordt daarin gestimuleerd. Wie het moeilijker heeft, wordt geholpen en aangemoedigd. We coachen je om je achterstand weg te werken. In de studeerklas krijg je een individuele studiebegeleiding. Het zorgbeleid van de school is erop gericht je vooruit te helpen, wat ook je talenten zijn. Daarvoor stellen wij in overleg met je ouders en het CLB  individuele handelingsplannen op, bijvoorbeeld om jou te helpen een leerstoornis te compenseren.

ICT op school

Via het digitale leerplatform Smartschool leer je op afstand: via het internet krijg je zowel tijdens als na de schooluren de kans om extra oefeningen, taken en groepswerkjes af te werken. Als je dat wil, kun je bij ons lessen klaviervaardigheid volgen. Dat helpt je om efficiënter met de computer te werken.

Onze school wil jongeren leren leven...

In onze school willen wij tijd en aandacht hebben voor elkaar. Kenmerkend is de hartelijke, open sfeer bij leerlingen en leerkrachten. Initiatieven als de vriendschapsdag, de ontmoetingsdagen en de bezinningsdagen versterken die nog.

De klasgroep is een noodzakelijk oefenterrein om goede sociale relaties te leren ontwikkelen. In het eerste jaar is er elke week een klasuurtje waarin je elkaar beter leert kennen. Je kan met al je vragen en noden terecht bij je groene mens: een leerkracht of een andere volwassene in wie je je vertrouwen stelt. We hebben eerbied voor de eigenheid van elke jongen of meisje en we zoeken naar een verantwoorde begeleiding van ieder individu.

en wil hen ook leren samen leven

Het schoolreglement bakent de lijnen af waarbinnen je je als leerling vrij kan bewegen. We hebben aandacht voor leerlingenparticipatie in een actieve leerlingenraad die democratisch samengesteld wordt. De leerlingenraad gaat op zoek naar initiatieven die het samenleven op school aantrekkelijker en boeiender maken. We geloven dat directie, leerkrachten en leerlingen samen een dynamische, constructieve, christelijke geest aan de school kunnen geven.

Op geregelde tijdstippen komen wij samen voor bezinning en gebed om zo uitdrukking te geven aan onze zorg, hoop, vreugde en dank. Wij geloven dat God bron en kracht is van ons bestaan. In onze school klopt een hart. We willen werken aan de brede vorming van onze leerlingen: leren en leven.

Wat zijn de troeven van onze authentieke middenschool?

De middenschool vormt de overgang van het basisonderwijs naar de tweede graad van het secundair onderwijs, waar de onderwijsvormen ASO, TSO, KSO en BSO starten.

Iedereen welkom

In een middenschool zijn alle basisschoolverlaters welkom. Ook leerlingen die na een succesvol 1B hun kans willen wagen in de A-stroom, kunnen bij ons terecht.

Uitstel van studiekeuze

In de middenschool houden wij alle studiemogelijkheden open. Op twaalfjarige leeftijd zijn vele kinderen nog niet klaar om een specifieke studiekeuze te maken. Bij ons krijgen ze twee jaar extra de tijd om hun talenten te leren kennen en te ontwikkelen. Elk vak krijgt evenveel aandacht.

In het eerste leerjaar heeft een leerling een beperkte keuzegedeelte (4 uur), in het tweede jaar wordt het keuzegedeelte belangrijker(7 uur). Door deze getrapte studiekeuze leren ze bewust kiezen.

Eerlijke oriëntering

Na de middenschool is een juiste studiekeuze van groot belang. Leerkrachten verzamelen in de loop van die twee jaar heel wat informatie over de talenten en interesses van onze leerlingen. De school geeft in overleg met leerlingen en ouders een advies voor een studierichting in ASO, TSO, BSO of KSO.

Heterogene klassen

In elke klas kiezen leerlingen voor de optie Sport, Woord, iTech of Latijn. Zo komt er vanzelf een sociale en intellectuele mix. Sterke en zwakke leerlingen hebben daar baat bij. Werken in zo’n gemengde omgeving is verrijkend en stimuleert de sociale vaardigheden van de leerlingen.

De middenschool heeft oog voor de totale ontplooiing van elke leerling. Goede leerprestaties gaan samen met het fysieke, psychische en sociale welzijn van de leerlingen. Het zorgbeleid staat bij ons daarom centraal. Naast een uitgebreide basiszorg zoeken we concrete oplossingen voor specifieke problemen van leerlingen. We streven ernaar aan elk kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft.

de school tussen dijk en polder

In 2012 werd een nieuwe logo voor de school ontworpen door de bekende Brugse graficus Johan Mahieu. We grijpen ermee terug naar het oudste logo van de school, het Sint-Andrieskruis. Het is in deze moderne tijd een statement: we maken er voor de buitenwereld geen geheim van dat dit Sint-Andreas een katholieke school is; vanuit onze eigen christelijke identiteit zetten we onze deuren wagenwijd open voor de wereld rondom ons.

Met de twee kleuren verwijzen we naar het blauw van de zee en het groen van de polders. Daarmee wordt ook de essentie van het vorige logo bewaard: de school tussen dijk en polder.

“Samen scholen” verwijst niet alleen naar de symbiose tussen de lagere en de secundaire school op dit schoolterrein, maar ook naar de nauwe samenwerking tussen alle scholen van Sint-Andreas in Oostende, de lagere school in de Schapenstraat incluis. Elk van de scholen gebruikt met een eigen accent hetzelfde logo.

“Samen scholen” vertaalt ook essentieel onze filosofie. De zorg die wij voor onze leerlingen over hebben – en waarvoor de school in de wijde omgeving bekend is – is gebaseerd op onze stellige overtuiging dat wij alleen samen met leerlingen en ouders school kunnen en willen maken.