Wat is CLIL?

CLIL is een didactische werkvorm waarin het Frans of Engels als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen.
CLIL dwingt je om in de les meer te doen dan pas-sief de aangeboden leerstof in je op te nemen. Door de lessen in een vreemde taal te krijgen word je uit-gedaagd om actief de leerstof te verwerken: je leert leren zonder dat je het merkt.
Belangrijk is bovendien het competentie-ontwikkelend perspectief: door te leren in een vreemde taal, verwerf je naast de kennis over de taal die in de taalvakken aan bod komt, vaardigheden en attitudes om taalcompetenties te ontwikkelen. Die helpen je dan weer om meer uit de andere lessen te halen.
CLIL helpt je niet alleen te denken in een vreemde taal, je leert er ook verdiepend met de aangeboden leerstof aan de slag te gaan.

Voor wie?

Alle leerlingen kunnen zich in het eerste leerjaar inschrijven voor CLIL, zowel de leerlingen die kiezen voor Klassieke Studiën (Latijn) als zij die Woord, Sport of iTech volgen.
Wie inschrijft voor CLIL, doet dat voor het hele schooljaar: het is niet mogelijk om halverwege het schooljaar uit het CLIL-programma te stappen.
Leerlingen zijn niet verplicht om na het eerste jaar CLIL te blijven volgen: wie op het einde van het eerste leerjaar alle lessen opnieuw in het Nederlands wil volgen, kan dat. Die overstap levert ook geen moeilijkheden op: de inhoud van de lessen aardrijkskunde en geschiedenis is gelijk.

CLIL: een getuigenis

Taal en inhoud in één klap

“Het is twee voor de prijs van één: de kinderen leren zakelijke inhouden via een andere taal, maar even goed leren ze die andere taal vanuit intellectueel uitdagende leerstof, in plaats van enkel door een hotelkamer te reserveren of een busticket te kopen. Dat is de werkelijke kracht van integratie: de vreemde taal een concreet doel geven door ze te gebruiken bij het leren.”

 

Nieuwe invalshoeken

“Door met een anderstalige bril naar een vak als geschiedenis te kijken, kan je beter loskomen van de stereotiepe invalshoeken en standpunten van je eigen cultuur. Dat is mogelijk door oorspronkelijk materiaal in de vreemde taal te gebruiken.”

 

Betere taalvaardigheid

“De leerlingen hebben meer taalinzicht, omdat ze strategieën hebben leren gebruiken om de betekenis van onbekende woorden of zinsstructuren toch te verstaan. Je kan het vergelijken met de experimenten die aantonen dat je een tekst nog steeds kan volgen, als enkel de eerste en laatste letters van elk woord juist zijn. De hersenen leren bekende patronen herkennen en tolerant te zijn tegenover details.”

Ongedwongen leren

“De leerlingen leren de vreemde taal niet enkel door doelgerichte lessen en activiteiten, maar ook door gelukkig toeval, zoals een kind zijn moedertaal leert als een nevenproduct van zijn ingeboren nieuwsgierigheid voor de wereld.”

Vreemde talen versterken

“Iedereen is het erover eens dat een extra taal spreken onszelf en onze maatschappij verrijkt. Desondanks hangt het aanleren van talen sterk af van de passie van individuele leraren en de inventieve manieren die zij ontwikkelen om hun werk te laten slagen. Actuele maatschappelijke kwesties, zoals het promoten van technische richtingen of het belang van computervaardigheid, krijgen veel meer interesse van grote bedrijven en instellingen. Extra ondersteuning voor het taalonderwijs is dus nodig.”

Great value for money

“We moeten geïntegreerd talen leren enthousiast omarmen. Het is een erg efficiënte manier om onze leerlingen meer in contact te brengen met vreemde talen, terwijl andere onderdelen van het lespakket er eerder voordelen dan nadelen van ondervinden. CLIL is met andere woorden great value for money.”

CLIL: een uitdaging

Taalvaardigheid en talenkennis zijn belangrijke troeven in je leven. In de lessen Nederlands en moderne vreemde talen zetten we daar hard op in. Je hebt in de lagere school al lessen Frans gekregen. In de middelbare school bouwen we daarop verder. Vanaf het tweede jaar krijg je ook Engels. Misschien neem je er ook Latijn en Grieks bij. Eens je door de taalmicrobe gebeten bent, raak je er niet meer vanaf: talen zijn top!
Ook buiten de taalvakken willen we je helpen je taalgevoel aan te scherpen. We geven je daarom in het eerste jaar de kans om aardrijkskunde en geschiedenis in het Frans te volgen.
De inhoud van de lessen aardrijkskunde en geschiedenis blijft gelijk: je moet dezelfde dingen kennen en kunnen als de leerlingen in de Nederlandse cursus. We maken het alleen uitdagender door de lessen in het Frans te laten verlopen.
In het tweede leerjaar voegen we daar nog een derde vak aan toe: wat dacht je ervan om natuurwetenschappen in het Engels te krijgen?