Inschrijven in onze school.

Je kan ons alle nodige gegevens bezorgen via onderstaande knop.

We sturen je een bevestigings-e-mail en nemen telefonisch contact met je op.

Op dat moment maken we een afspraak voor een bezoek op school.

Je bent welkom op afspraak tussen 13.00 en 18.00 uur op

  • woensdag 22 maart
  • zaterdag 25 maart
  • zaterdag 22 april
  • woensdag 26 april
  • woensdag 10 mei
  • zaterdag 13 mei
  • woensdag 24 mei
  • zaterdag 10 juni
  • woensdag 14 juni

De inschrijving wordt definitief volgens onderstaand schema.

INSCHRIJVING

Inschrijven kan op elke schooldag van 8u tot 18u, tijdens de vakanties in het schooljaar na afspraak en tijdens de grote vakantie van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school.

Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan, tenzij je definitief wordt uitgesloten. Om een goede schoolorganisatie mogelijk te maken vraagt de school jou op het einde van het schooljaar een herbevestiging van de inschrijving.

Je schrijft je in voor het volledige programma van de school. Je kan dus niet weigeren deel te nemen aan lessen, lesonderdelen of schoolactiviteiten.

INSCHRIJVINGSPERIODE

De inschrijvingsperiode loopt vanaf de infodag tot 31 augustus. Als je in het voorbije schooljaar al ingeschreven was in de school, is je inschrijving gegarandeerd als die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en als je jouw studiekeuze vóór 10 juli schriftelijk aan de school meedeelt.

VOORRANG BIJ INSCHRIJVING

Je broers of zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen recht op inschrijving in onze school: voor hen begint de inschrijvingsperiode uiterlijk vier weken voor de infodag, de startdatum voor de gewone inschrijvingen. Deze voorrangsregeling geldt ook voor kinderen van personeelsleden van de school en voor kinderen die aan één of meer van de volgende indicatoren voldoen: het gezin kreeg in het lopende schooljaar een schooltoelage; het kind woont tijdelijk of permanent buiten een gezinsverband; de moeder van het kind heeft niet een diploma van secundair onderwijs behaald.

PEDAGOGISCHE EENHEID

Op onze campus vind je twee scholen: Sint-Andreasmiddenschool en het Sint-Andreasinstituut. Zij vormen een pedagogische eenheid. Beide scholen opteren om de inschrijvingen van de middenschool naar een studierichting van de tweede graad te laten doorlopen. Voor leerlingen die doorstromen uit het tweede jaar van de middenschool naar het eerste jaar van de tweede graad, is de inschrijving dus gegarandeerd.

WEIGERING VAN INSCHRIJVING

Je moet het getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebben om als regelmatige leerling in het eerste leerjaar van de middenschool ingeschreven te worden. Als je niet over dit getuigschrift beschikt, heb je geen recht op inschrijving; de school kan je inschrijving wel in overweging nemen na een positief advies van de toelatingsklassenraad en van het CLB.

Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar via een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten.

Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving op grond van materiële omstandigheden te weigeren, wanneer de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.

Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.

Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt nadat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen.

VRIJE LEERLING

Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat je op het einde van het schooljaar geen studiebewijs kan krijgen.